Swarzędzkie Pszczółki

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE MOTYLKÓW

Na tej stronie będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące grupy, a także informacje o nadchodzących wydarzeniach.
Wszelkie sugestie mogą Państwo zgłaszać poprzez e-mail:

-Katarzyna Piechowiak : katarzynapiechowiak88@onet.pl
-Sandra Napierała : sandraxnapierala@wp.pl

oraz w godzinach pracy :

- Katarzyna Piechowiak :
pon 10:00-17:00
wt 6:30-13:30
śr 6:30-13:30
czw 10:00-17:00
pt 6:30-13:30

- Sandra Napierała :
pon 6:30-10:00
wt 13:30-17:00
śr 13:30-17:00
czw 6:30-10:00
pt 13:30-17:00

Pobierz język angielski

Osiągnięcia dziecka 5 letniego na miesiąc Luty:

potrafi organizować zabawy i współdziałać z rówieśnikami
odróżnia fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
potrafi wykonać szybki, pełny wdech i wydłużyć fazę wydechową
dostosowuje długość wydechu do czasu trwania wypowiedzi
odczytuje znaki graficzne w postaci zapisu literowego (globalnie – imiona dzieci)
dostrzega w otoczeniu osoby potrzebujące pomocy
podejmuje na miarę swoich możliwości zadania związane z pomocą innym
prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi
jest wytrwałe, systematyczne i obowiązkowe
zna drukowaną małą i wielką literę c, C i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
prawidłowo odwzorowuje kształt litery
układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
umie nakleić na karton własną kompozycję z określonych kształtów wyciętych z papieru
organizuje samodzielnie zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
zna określenia związane z cyrkiem
pokazuje i rozwiązuje zagadki pantomimiczne
ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek
liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)
zna cyfry 1–7
liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)
posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie (minimum) 10
umie konstruować proste gry i ustalać ich reguły
akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
radzi sobie z porażkami
potrafi dostosować długość wydechu do czasu trwania wypowiedzi
poprawnie koloruje według kodu
odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu
przełamuje własną nieśmiałość
odgaduje zagadki pantomimiczne
potrafi zaprojektować strój według podanego kryterium
przedstawia postacie ludzkie w pracach plastycznych
potrafi wiązać przyczynę ze skutkiem
słucha uważnie utworów muzyki poważnej i umie określić ich nastrój
odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu
przełamuje własną nieśmiałość
jest samodzielne w ubieraniu się i rozbieraniu (sznuruje buty, wiąże kokardkę, zasuwa suwak)
wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
jest sprawne ruchowo
koloruje poprawnie według kodu
umie wyszukać potrzebne informacje w książce
zna wygląd, zachowanie i środowisko życia kota
wie, jaką rolę pełni kot w życiu człowieka
potrafi organizować i przeprowadzić proste doświadczenia
wnioskuje na temat obserwowanych zdarzeń
wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom do życia
jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
jest zainteresowane czytaniem
zna drukowaną małą i wielką literę k, K i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
odwzorowuje prawidłowo kształt litery, używając dostępnych materiałów
próbuje pisać litery po śladzie
dokonuje analizy słuchowej wyrazu
układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
czyta ze zrozumieniem krótkie teksty
bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
organizuje samodzielnie zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
dokonuje oceny postępowania bohatera
wyodrębnia głoski w prostych słowach
zna drukowaną małą i wielką literę k, K i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
potrafi współdziałać podczas zabawy
posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie (minimum) 10
bada równoliczność poprzez liczenie i ustawianie w pary
reguluje fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
potrafi dostosować długość wydechu do czasu trwania wypowiedzi
liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)
posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie (minimum) 10
bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji
umie opisać ruchem, mimiką wygląd i środowisko życia wybranych gatunków zwierząt
potrafi współdziałać podczas zabawy
wskazuje kierunki w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała: w prawo, w lewo
potrafi rysować dokładnie po śladzie
wie, że nie należy pozostawiać bez opieki opuszczonych zwierząt
zna rolę i zadania Straży dla Zwierząt
zadaje pytania w celu uporządkowania spostrzeżeń, zrozumienia obserwowanych zjawisk
zna drukowaną małą i wielką literę k, K i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
projektuje pracę plastyczną (rysunek połączony z wyklejanką) na całej powierzchni arkusza
planuje i organizuje własną pracę
przewiduje skutki własnych decyzji
liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)
posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
zna kształt znaku graficznego liczby 8
nazywa dni tygodnia, zachowując ich kolejność
odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu
przełamuje własną nieśmiałość
potrafi rysować dokładnie po śladzie
zachowuje prawidłowy kierunek od lewej do prawej stron
dba o porządek w miejscu pracy (przygotowuje materiały i sprząta)
odczuwa zadowolenie z prezentacji własnych prac
wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
jest sprawne ruchowo
potrafi podać niekonwencjonalne rozwiązania problemów
zna drukowaną małą i wielką literę p, P i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter